lhov_web_header22_6.jpg

Denk je mee over de toekomst van het huisartsenvak?

Huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen elders in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg, en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen of te verschuiven. Het is daarom hoog tijd om te bekijken hoe we nu en in de nabije toekomst invulling geven aan onze kernwaarden en kerntaken.

Het is van groot belang dat deze invulling door huisartsen zelf wordt gedaan. We weten als geen ander met welke uitdagingen we te maken hebben, hoe we willen werken, wat er goed is voor de patiëntenzorg en waar we goed in zijn. Daarom gaan de gezamenlijke huisartsenorganisaties (NHG, InEen, LHV, Het Roer Moet Om, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen) zorgen dat er de komende maanden door het hele land en door zoveel mogelijk huisartsen en aankomend huisartsen gesprekken worden gevoerd over de kernwaarden en kerntaken. Iedereen is welkom om mee te praten over ‘waar zijn we van en hoe willen we daar invulling aan geven’?

 

Denksessies: op inschrijving én aanvraag

We gaan op verschillende plekken bijeenkomsten organiseren waar je, onder begeleiding van getrainde denksessieleiders, dit gesprek kunt voeren. Ook kun je zelf een groep (aankomende) huisartsen verzamelen en je aanmelden voor zo’n sessie onder begeleiding. De input uit al deze bijeenkomsten wordt door ons verzameld en verwerkt in het herijken van de kernwaarden en –taken.

 

Op korte termijn maken we locaties en data bekend voor de sessies die wij organiseren. Deze zullen plaatsvinden in september.

Wil je zelf een sessie/groep organiseren? Dan kun je dat nu al bij het NHG melden, zodat zij je kunnen voorzien van inhoud en begeleiding. Je kunt je melden bij Annemarie Klabbers, a.klabbers@nhg.org, 030 – 2823508. Annemarie is de projectleider. Voor meer informatie kun je contact met haar opnemen.

 

Brede samenwerking voor herziening

Deze denksessies zijn onderdeel van een breder traject om de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg te herijken. In dit traject wordt samengewerkt door NHG, LHV (inclusief LHV-Wadi voor de specifieke aandachtspunten vanuit niet-gevestigde huisartsen), InEen, VPHuisartsen, IOH, de LHOV, LOVAH en Het Roer Moet Om.

 

Doel is om op 21 januari 2019 de herijking van de kernwaarden en kerntaken vast te stellen in Woudschoten, waar dan precies 60 jaar geleden een stevige basis voor de huidige huisartsenzorg werd gelegd.

 

Hoe pakken we de herijking aan?

De genoemde partijen vormen gezamenlijk de stuurgroep van het traject, zij formuleren het doel en de opzet. Een inhoudelijke commissie brengt de belangrijkste vraagstukken in kaart. Die vraagstukken gaan we binnen de beroepsgroep bespreken en toetsen, door middel van genoemde denksessies in het land en een enquête. Daarnaast worden stakeholders bevraagd om draagvlak te toetsen. De stappen in dit proces zijn:

 

Inventarisatie

Een inhoudelijke commissie bestaande uit een tiental huisartsen uit verschillende delen van het land met verschillende achtergronden inventariseert de vraagstukken. Deze commissie staat onder leiding van Prof. Dr. Henriëtte van der Horst en wordt begeleid door het bureau De Argumentenfabriek. De inhoudelijk commissie rondt deze inventarisatie in juli af.

 

Denksessies

In september vinden er denksessies in het land plaats. Hieraan kunnen alle (aankomende) huisartsen deelnemen. Je kunt je aanmelden voor sessies die vanuit de projectorganisatie worden georganiseerd of je kunt jezelf melden met een groepje huisartsen waarmee je zo’n sessie wilt doen (denk bijvoorbeeld aan je Hagro, je Wagrobestuur, je intervisieclub of een andere samenstelling). Voor ons is het van groot belang dat er onder de deelnemers aan deze sessies een goede afspiegeling is van de diversiteit aan huisartsen en aan huisartsen-in-opleiding.

 

Wil je als (aankomend) huisarts deelnemen aan een van de bijeenkomst die wij organiseren, houd dan de berichtgeving hierover in de gaten. De denksessies staan onder leiding van een getrainde gespreksleider en de uitkomsten van elke denksessie worden zo eenduidig mogelijk verzameld. De Argumentenfabriek maakt hiervoor een toolkit en organiseert trainingen voor gespreksleiders. Alle denksessies zijn geaccrediteerd.

 

Enquête

De denksessies hebben vooral een kwalitatief karakter. Met een online enquête onder huisartsen in het najaar toetsen en kwantificeren we de uitkomsten van die sessies. 

 

        

LHOV laat je schitteren.