header-vervolg-04.jpg

Stand van zaken Huisartsopleiding Nederland

Juni 2019. Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van Huisartsopleiding Nederland in november 2018 is zowel het dagelijks als het algemeen bestuur opgestapt. Aangezien HON daarmee (be-)stuurloos dreigde te worden, is een overgangsbestuur geformeerd. Erik Koelma, algemeen bestuurslid LHOV, is voorzitter van het overgangsbestuur.

Het overgangsbestuur van Huisartsopleiding Nederland (HON) bestaat uit twee opleiders en twee instituutshoofden. HON kent enkele tientallen medewerkers, inclusief de projecten die door moeten lopen. Het was essentieel dat er een werkbare situatie behouden bleef. Het overgangsbestuur kreeg tevens een opdracht mee om te komen tot een nieuwe governance structuur van HON, een nieuw bestuursmodel dus. Deze opdracht houdt in dat er een jaar (tot eind 2019) is uitgetrokken om deze nieuwe governance te realiseren, waarbij het bestuur de taakopdracht zodanig invult dat de vier belanghebbende partijen – instituutshoofden, opleiders, AIOS en afdelingshoofden (hoogleraren) – gefaseerd denken en met elkaar praten over de invulling van de nieuwe governance, nadat we eerst met elkaar bepalen hoe en op welke gebieden we willen samenwerken. Het bestuur heeft niet als taak deze inhoudelijke samenwerking zelf te bedenken en formuleren. Dat is aan de vier partijen.

Allereerst zijn er met de vier partijen afzonderlijk denksessies geweest om te bepalen wat de status van Huisartsopleiding Nederland is: wat willen we gezamenlijk doen en welke agenda is daar voor nodig? Daarna is er een gezamenlijke werkconferentie geweest om de aanzet te geven tot een strategische agenda voor HON. Het beleidsstuk dat daar het resultaat van is, is besproken in de Algemene Ledenvergadering van de LHOV op 13 juni 2019.

Hierna bekijken we binnen de regiegroep (het overgangsbestuur en twee afdelingshoofden) samen wat de vervolg invulling kan zijn om met de vier partijen samen verder te bedenken hoe de governance eruit gaat zien.

 

Tot zover de stand van zaken in het overgangsbestuur. Ik ervaar de enorme betrokkenheid en inzet bij alle partijen om tot een mooie nieuwe structuur te komen en heb er vertrouwen in dat als alle partijen naar elkaar blijven luisteren en met een open houding het gesprek aan blijven gaan, er een governance gaat komen waar alle partijen achter staan. Wordt vervolgd.

 

Erik Koelma, juni 2019

 

LHOV laat je schitteren.