Skip to main content

  Link naar HAweb

  Uitkomsten enquête opleidersoverschot

  Door terugloop in aanmeldingen voor de huisartsopleiding krijgen steeds meer huisartsopleiders te maken met de gevolgen van een overschot aan opleiders ten opzichte van het aantal geplaatste AIOS. Om te inventariseren wat de ervaringen hiermee zijn, heeft de LHOV in september 2022 een enquête uitgezet onder haar leden om de ervaringen met het opleidersoverschot te peilen.

  Uit de overweldigde respons van bijna 500 antwoorden blijkt dat dit onderwerp leeft onder de huisartsopleiders. We hebben de belangrijkste resultaten van de enquête samengevat.

  De 497 leden die de enquête hebben beantwoord, hebben hun praktijk goed verspreid over het hele land en zijn in de meerderheid van de gevallen praktijk houdend huisarts (94%). Ruim 62% heeft al te maken gehad met het opleidersoverschot waardoor er één (32% van de antwoorden) of meerdere keren (30%) geen AIOS is geplaatst terwijl de opleider wel beschikbaar was voor een AIOS.

  De meerderheid van de ondervraagde opleiders vindt 0-6 maanden een acceptabele periode om zonder AIOS te zijn. Deze relatief korte periode heeft onder meer te maken met het vrijhouden van een spreekkamer voor de AIOS, waarvoor de leegstandvergoeding te laag is om de huur te dekken. Maar ook met het wat grotere patiëntenbestand van opleiders om genoeg aanbod te hebben voor de AIOS, waarvoor dan tijdelijk een waarnemend huisarts moet worden aangetrokken om de continuïteit te waarborgen.

  De frequentie van het niet geplaatst krijgen van een AIOS zou volgens de respondenten rond éénmaal per 3-5 jaar moeten zijn. Daarnaast zou het volgens een meerderheid (71%) hierbij goed zijn om rekening te houden met eventuele uitval van een vorige AIOS door ontkoppeling, ziekte of zwangerschap.

  Conclusie en oplossingen

  Concluderend kunnen we stellen dat het opleidersoverschot – of AIOS-tekort – leeft onder huisartsopleiders. Zij vinden het vervelend als zij vaak of langdurig geen AIOS geplaatst krijgen.

  Aanmeldingsstop nieuwe opleiders

  Als mogelijke oplossingen voor het opleidersoverschot suggereert de LHOV een landelijk of regionale stop op de aanmelding van nieuwe huisartsopleiders. Op die manier kunnen de bestaande opleiders meer continuïteit bieden in het opleiden, en kan er in de bedrijfsvoering van de praktijk meer op gerekend worden.

  Tijdelijk geen AOIS: bewuste keuze?

  Ook lijkt het de LHOV nuttig dat er bekend is of het tijdelijk zonder AIOS zijn een bewuste of ongewilde keuze betreft. Dit omdat de LHOV van mening is dat bij een ongewilde leegstand de vergoeding te laag is om tot reële kostendekking van de praktijkruimte te komen.

  Twee AIOS opleiden

  Tot slot pleit de LHOV ervoor dat er een mogelijkheid moet komen in het (kortdurend) opleiden van twee AIOS tegelijk per opleider. Wij zien hier veel nut in wanneer er sprake is van zwangerschapsverlof of wanneer door het parttime werken van de AIOS de opleiding verlengd wordt met enkele weken.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de uitkomsten van de enquête kun je contact opnemen met Marijke Olthof, huisartsopleider verbonden aan het UMCG en LHOV-bestuurslid.

  Bij lokale problemen adviseren we de opleider om contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de regio, of met de regionale opleidingscoördinator.

  Januari 2023