header-vervolg-04.jpg

Opleidersvergoeding

Huisartsopleiders ontvangen een stagevergoeding voor hun aios. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. De LHOV voert onderhandelingen met de SBOH over een adequate opleidersvergoeding. De SBOH is werkgever van de huisartsen in opleiding en financiert de huisartsopleiding. Onze inzet is dat de SBOH een kostendekkende vergoeding aan opleiders uitkeert.

 

Ons uitgangspunt is dat de aios ‘productieneutraal’ is. De opleider benut eventuele productieopbrengst voor de begeleiding van de aios, scholing en het verbeteren van de kwaliteit van de praktijk. Een kostendekkende opleidersvergoeding door de SBOH is noodzakelijk om investeringen te kunnen doen in een geoutilleerde spreekkamer voor de aios, voor de praktijkaccreditering en voor continue scholing t.b.v. goede begeleiding van de aios. De huidige onkostenvergoeding is hiervoor ontoereikend.

 

Persoonlijke en werkgeversvergoeding

De vergoeding is op dit moment persoonlijk, zij wordt aan de actieve, door de RGS erkende opleider overgemaakt. De LHOV vindt dat ook de vergoeding aan huisartsen in loondienst van een gezondheidscentrum persoonlijk moet worden overgemaakt. De vergoeding bestaat uit een persoonlijk deel voor de inspanningen die de opleider levert en een werkgeversdeel, te weten een werkplaatsvergoeding (voor de huur van de ruimte en afschrijving inventaris). De opleider in loondienst maakt dan zelf het werkgeversdeel over aan de werkgever. De LHOV heeft hiervoor een voorstel gedaan aan de SBOH.

 

Startende opleiders

De investering in een nieuwe opleidingsplaats is ca. € 4.000,-. Het gaat om investeringen in ICT, meubilair, videocamerasysteem en een onderzoeksbank. Voor een startende opleider kan dit bedrag een drempel zijn om te beginnen. De LHOV is van mening dat alle kosten die door opleiders worden gemaakt, vergoed horen te worden door de SBOH. De LHOV is hierover met de SBOH in gesprek.

 

Reparatie frictieleegstand

Frictieleegstand ontstaat als de opleider onvrijwillig tijdelijk geen aios in de praktijk heeft. Gedurende die periode moet de opleider kosten maken om opleider te blijven. De LHOV zet zich ervoor in dat deze doorlopende kosten maandelijks vergoed worden zolang de opleider aangeeft bereid te zijn een aios op te leiden, vooralsnog met een maximum van zes maanden.

 

Extra vergoeding

In bepaalde situaties is de LHOV voorstander van een extra vergoeding van € 400,- per maand voor ervaren opleiders die aios begeleiden, die: 

  • een verlengd traject krijgen
  • zijn ontkoppeld en op een andere plek hun stage moeten voortzetten

 

Vergoeding kosten aanvullende scholing

Opleiders die (kader)opleidingen willen volgen en de opgedane kennis in dienst van de huisartsopleiding willen stellen, zouden naar de mening van de LHOV de kosten van deze aanvullende scholing vergoed moeten kunnen krijgen. Wij stellen voor een subsidieregeling voor deze opleiders in het leven te roepen.

 

Accreditatiepunten opleiders

Een huisartsopleider die een aios opleidt als hoofdopleider, ontvangt per jaar 20 forfaitaire punten voor zijn opleidingsactiviteiten en het volgen van de terugkomdagen. Als hij/zij een deel van het jaar opleidt, ontvangt hij/zij naar rato een aantal punten. Lokaal wordt hier wel eens anders mee omgegaan. De LHOV zet zich ervoor in dat de landelijke regeling wordt nageleefd, en opleiders niet ten onrechte worden gekort op accreditatiepunten.

LHOV laat je schitteren.