lhov_web_header22_5.jpg

Opleidersvergoeding

Huisartsopleiders ontvangen een stagevergoeding voor hun aios. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. De LHOV voert onderhandelingen met de SBOH over een adequate opleidersvergoeding. De SBOH is werkgever van de huisartsen in opleiding en financiert de huisartsopleiding. Onze inzet is dat de SBOH een kostendekkende vergoeding aan opleiders uitkeert.

 

Ons uitgangspunt is dat de aios ‘productieneutraal’ is. De opleider benut eventuele productieopbrengst voor de begeleiding van de aios, scholing en het verbeteren van de kwaliteit van de praktijk. Een kostendekkende opleidersvergoeding door de SBOH is noodzakelijk om investeringen te kunnen doen in een geoutilleerde spreekkamer voor de aios, voor de praktijkaccreditering en voor continue scholing t.b.v. goede begeleiding van de aios. De huidige onkostenvergoeding is hiervoor ontoereikend.

 

Persoonlijke- en werkgeversvergoeding

De vergoeding is op dit moment persoonlijk, zij wordt aan de actieve, door de RGS erkende opleider overgemaakt. De LHOV vindt dat ook de vergoeding aan huisartsen in loondienst van een gezondheidscentrum persoonlijk moet worden overgemaakt. De vergoeding bestaat uit een persoonlijk deel voor de inspanningen die de opleider levert en een werkgeversdeel, te weten een werkplaatsvergoeding (voor de huur van de ruimte en afschrijving inventaris). De opleider in loondienst maakt dan zelf het werkgeversdeel over aan de werkgever.

 

Financiering waarnemend huisartsopleider op de huisartsenpost

Als de aios op de huisartsenpost niet kan worden begeleid door zijn/haar eigen opleider, dan kan het opleidingsinstituut en/of de opleidingscoördinator een waarnemend huisartsopleider inschakelen. Deze huisarts(opleider) kan daarvoor een vergoeding declareren van € 100,- per dienst van minimaal 5 uur. De declaratie kan worden ingediend door middel van een declaratieformulier. Dit formulier moet ter accordering naar het opleidingsinstituut worden gestuurd, ter attentie van de coördinator diensten. Het instituut accordeert de declaratie en stuurt deze door naar de SBOH. De SBOH keert de vergoeding uit.

 

Startende opleiders

De investering in een nieuwe opleidingsplaats is ca. € 4.000,-. Het gaat om investeringen in ICT, meubilair, videocamerasysteem en een onderzoeksbank. Voor een startende opleider kan dit bedrag een drempel zijn om te beginnen. De LHOV is van mening dat alle kosten die door opleiders worden gemaakt, vergoed horen te worden door de SBOH. De LHOV is hierover met de SBOH in gesprek.

 

Frictieleegstandvergoeding

Frictieleegstand ontstaat als de opleider onvrijwillig tijdelijk geen aios in de praktijk heeft. Gedurende die periode moet de opleider kosten maken om opleider te blijven. De SBOH compenseert deze doorlopende kosten door het uitbetalen van een maandelijkse aanvulling op de reguliere opleidersvergoeding, zolang de opleider aangeeft bereid te zijn een aios op te leiden. Dit kan worden beschouwd als een buffer voor de momenten dat er geen aios in de praktijk wordt opgeleid.

 

Extra vergoeding

In bepaalde situaties is de LHOV voorstander van een extra vergoeding van € 400,- voor ervaren opleiders die aios begeleiden die: 

  • een verlengd traject krijgen
  • zijn ontkoppeld en op een andere plek hun stage moeten voortzetten.

De vergoeding is eenmalig. Het hoofd van de huisartsopleiding is beslissingsbevoegd, het betreffende instituut voert het besluit uit.

 

Vergoeding kosten aanvullende scholing

Opleiders die (kader)opleidingen willen volgen en de opgedane kennis in dienst willen stellen van de huisartsopleiding, krijgen de kosten van deze aanvullende scholing vergoed. De LHOV heeft dit geregeld. Opleiders die dit aangaat, moeten hiertoe een verzoek indienen bij het betreffende instituut.

 

Accreditatiepunten opleiders

Een huisartsopleider die een aios opleidt als hoofdopleider, ontvangt per jaar 20 forfaitaire punten voor zijn opleidingsactiviteiten en het volgen van de terugkomdagen. Als hij/zij een deel van het jaar opleidt, ontvangt hij/zij naar rato een aantal punten. Lokaal wordt hier wel eens anders mee omgegaan. De LHOV zet zich ervoor in dat de landelijke regeling wordt nageleefd, en opleiders niet ten onrechte worden gekort op accreditatiepunten.

LHOV laat je schitteren.