lhov_web_header22_4.jpg

22 januari 2021. We willen opleiders werven, daarom hebben we de film Deel de Passie gemaakt. Bekijk de film en deel hem in je netwerk, hij is vrij van rechten.

Jaap Wynia is de nieuwe voorzitter van de LHOV. Op 10 december 2020 kreeg Jaap de voorzittershamer overgedragen van Erik Koelma.

Half juli heeft de Raad van Bestuur van NZa het kostenonderzoek MVO SBOH formeel vastgesteld. Daarmee is een einde gekomen aan een lang traject, met intensieve samenwerking tussen NZa, SBOH en opleiders en aios van de opleidingen tot HA, SO en AVG. Het rapport vindt u hier terug.

 

De nieuwe vergoedingsbedragen gaan gelden per 01-01-2021. Dit staat verder toegelicht in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 (BR/REG-21140).

18 juli 2020. Voor het eerst meldt het CBS meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen. Grofweg zes van de tien huisartsen was eind 2018 vrouw (58 procent). Dat komt vooral doordat veel mannelijke huisartsen met pensioen gaan, terwijl op hetzelfde moment meer vrouwen dan mannen afstuderen van de huisartsenopleiding.

Huisartsopleiding Nederland werkt aan herziening van 'Aios op de huisartsenpost , leidraad voor het leren dienstdoen'. De herziening vindt plaats in afstemming met velen, ook de leden van de LHOV.

De aangepaste forfaitaire accreditatieregeling opleiders staat nu op de website van Huisartsopleiding Nederland en is nu ook toepasbaar op gedeeld opleiderschap.

Klik hier voor meer info.

4 december 2019. De LHOV is een samenwerkingsverband aangegaan met Artsportaal.

De toestemmingsverklaring voor video-opnames in de opleidingspraktijk en de huisartsenpost is vereenvoudigd. (Juli 2019)

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen duidelijk aan dat zij medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

De NPA geeft in een reactie over onze berichtgeving dat zij werkt aan een driejaarscyclus voor hercertificering van de praktijkaccreditering. Het lijkt erop dat de oproep van de LHOV en HRMO, gesteund door VPH en later de LHV, effect heeft.

Huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen elders in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg, en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen of te verschuiven. Het is daarom hoog tijd om te bekijken hoe we nu en in de nabije toekomst invulling geven aan onze kernwaarden en kerntaken.

Niet in alle landen heeft de huisarts zo'n prominente rol als in Nederland. Wat is de rol van de Nederlandse huisarts, bijvoorbeeld waar het gaat om preventie, verzorging, opname? Het is de hoogste tijd dat we als huisarts heldere afspraken maken over wie wat doet. Opdat onze patiënten niet tussen wal en schip raken.

De visie van Mirella Buurman, voorzitter LHOV, is gepubliceerd in Coincide (mei 2018). 

De opleider wordt gevraagd om een handtekening te zetten onder de aanvraag reiskostenvergoeding dienstreizen. Een aantal opleiders vindt dat problematisch. Wij hebben bij de SBOH nagevraagd en het blijkt een eis te zijn van de accountant, wettelijk vastgelegd. De boodschap is dus: het is niet anders!

Tip: vraag je aios om declarabele dienstreizen te clusteren en eens per kwartaal of jaar voor accordering van de vergoeding ervan bij jou aan te leveren.

Opleidersenquête over geen aios in de praktijk en de praktijkaccreditatie

Onlangs is er een nieuwe opleidersvereniging opgericht in Leiden: het LHOP.

Frictieleegstand – ongewild geen aios hebben maar wel kosten moeten maken – en een vergoeding daarvoor is al jaren een punt van discussie tussen de opleiders en de SBOH.

In uitgave 4 van het LHV ledenblad 'De Dokter' geeft LHOV voorzitter Mirella Buurman samen met huisartsopleider Arjo van den Berg een interview over wat het opleiderschap vergt en wat een huisarts beweegt om opleider te zijn.

LHOV laat je schitteren.